Aktualności

Ustawa o robotyzacji


 

Poniedziałek, 10.07.2017r.

Dzięki nowelizacji ustaw o PIT i CIT już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie.

 

 

      Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadza mechanizm jednorazowego rozliczania nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 000 zł rocznie, przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich nie przekracza 3 500 zł. Ustawa określa także zasady pomniejszania kwoty jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.

 

 

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie opłaty egzekucyjnej i podatku VAT

Czwartek, 03.08.2017r.

Sąd Najwyższy w powiększonym składzie podjął 27 lipca br. uchwałę dotyczącą opłat pobieranych przez komorników (sygn. akt – III CZP 97/16). W uchwale uznano, że opłata egzekucyjna ustalona przez komornika (na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) nie może być powiększana o należność z tytułu podatku VAT, ponieważ opłata ta zawiera już w sobie kwotę tego podatku.

Jak wyjaśnił SN, opłata egzekucyjna ma charakter daniny publicznej, która jest zbliżona do opłaty sądowej – z tego powodu nie powinna być podwyższana o kolejną daninę, czyli podatek VAT. Sąd wskazał też, że takie działanie stanowiłoby naruszenie art. 84 ustawy zasadniczej.

Wcześniej podobne stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich, który stwierdził, iż „..pobranie wyższej opłaty egzekucyjnej niż w jej maksymalnej, ustawowej wysokości byłoby próbą przerzucenia na dłużników obowiązku podatkowego nałożonego na organ egzekucyjny i naruszyłoby zaufanie obywateli do państwa prawa”.

Komornicy nie powinni więc powiększać opłat egzekucyjnych o podatek od towarów i usług (VAT). Jak uzasadniono, opłata pobrana przez komornika zawiera już w sobie podatek, a dodatkowe powiększenie byłoby sprzeczne z konstytucją.

 

Wszystkie składki na jeden rachunek w ZUS
​​​​​​​

Poniedziałek, 11.09.2017r.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik składek będzie regulował swoje zobowiązania wobec ZUS na jeden, indywidualny, rachunek bankowy. Będzie to rachunek bankowy przypisany tylko do tego, jednego płatnika składek. Informacje o tym rachunku płatnicy powinni otrzymać do dnia 31 grudnia 2017. Według nowych przepisów, zmieni się także sposób rozliczania dokonanych wpłat z zobowiązaniami z tytułu składek.